Sprawa T-180/24: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2024 r. - DO/ECB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3620

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2024 r. - DO/ECB
(Sprawa T-180/24)

(C/2024/3620)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: DO (przedstawiciele: L. Levi i P. Baudoux, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej zawartej w rozliczeniu wynagrodzenia skarżącego za lipiec, doręczonym w dniu 14 lipca 2023 r.;

- Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 17 października 2023 r. oddalającej wniosek skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 25 sierpnia 2023 r.;

- Stwierdzenie nieważności, w stosownym przypadku, decyzji strony pozwanej z dnia 5 lutego 2024 r. oddalającej wniosek skarżącego o wszczęcie postępowania zażaleniowego z dnia 14 grudnia 2023 r.;

- Obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasad zawartych w rozporządzeniu podatkowym 1  i regulaminie pracowniczym EBC oraz popełnienia przez stronę pozwaną oczywistego błędu w ocenie.

2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady równego traktowania

3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia.

1 Skarga odnosi się w tym względzie do rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 01 Tom 001 s. 33 - 35).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.