Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.60

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2019 r. - Bibita Group/EUIPO - Benkomers (Butelki na napoje)
(Sprawa T-180/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/63)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bibita Group SHPK (Tirana, Albania) (przedstawiciel: adwokat C. Seyfert)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Benkomers OOD (Sofia, Bułgaria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 3797 091-0001 (Butelki na napoje)

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie R 1070/2018-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- unieważnienie prawa do zakwestionowanego wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod numerem 3797 091-0001 w oparciu o wszystkie podstawy określone w skardze;
- obciążenie pozwanej oraz właściciela kosztami postępowania związanymi z postępowaniem przed trzecią izbą odwoławczą na podstawie art. 190 regulaminu postępowania przed Sądem;
- obciążenie EUIPO oraz ewentualnej drugiej strony w niniejszym postępowaniu całością kosztów postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.