Sprawa T-18/21: Postanowienie Sądu z dnia 1 września 2021 r. - Be Smart v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-18/21: Postanowienie Sądu z dnia 1 września 2021 r. - Be Smart v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.431.37/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2021 r.

Postanowienie Sądu z dnia 1 września 2021 r. - Be Smart / Komisja
(Sprawa T-18/21) 1

[Pomoc państwa - Skarga do Komisji - Skarga na bezczynność - Zajęcie stanowiska przez Komisję po wniesieniu skargi i kończące stan bezczynności - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: włoski

(2021/C 431/45)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Be Smart Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci F. Satta, G. Roberti, A. Romano i I. Perego)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Blanck i F. Tomat, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 265 TFUE żądanie stwierdzenia, że Komisja niezgodnie z prawem nie zajęła stanowiska w przedmiocie skargi złożonej przez skarżącą w dniu 15 października 2014 r. dotyczącej środków pomocy państwa, jakie miały zostać przyznane przez Republikę Włoską konsorcjum międzyuniwersyteckiemu Cineca.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Be Smart Srl.

1 Dz.U. C 79 z 8.3.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.