Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.86.32/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2006 r. - Deutsche Teleksom przeciwko OHIM

(Sprawa T-18/06)

(2006/C 86/64)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Telekom AG (Bonn, Niemcy) [Przedstawiciel: J.-C. Gaedertz, Rechtsanwalt]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 17 listopada 2005 r.,

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "Alles, was uns verbindet" dla towarów i usług z klas 9, 16, 35, 36, 38 i 42 - zgłoszenie nr 3 648 441

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ zgłoszony znak towarowy posiada charakter odróżniający w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem i nie wykazuje charakteru opisowego, gdyż połączenie słów nie jest zwyczajne i jest niecodzienne dla towarów i usług objętych zgłoszeniem.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.