Sprawa T-178/04: Skarga wniesiona dnia 17 maja 2004 r. przez MPS Group Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory ) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.201.17/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 sierpnia 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 17 maja 2004 r. przez MPS Group Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory ) (OHIM)

(Sprawa T-178/04)

(2004/C 201/38)

(Język postępowania: hiszpański)

(Dz.U.UE C z dnia 7 sierpnia 2004 r.)

Dnia 17 maja 2004r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM), przez MPS Group Inc., z siedzibą w Jacksonville, Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki, reprezentowanej przez K. O'Rourke i P. Kavanagha, Solicitors.

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była także Modis-Distribuiçao Centralizada SA.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– uchylenie decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2004r., w zakresie w jakim uwzględnia ona sprzeciw nr B000170599 w odniesieniu do następujących usług należących do klasy 35: "usługi biur pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, usługi polegające na przygotowywaniu listy płac, usługi ewidencjonowania czasu pracy, zapewnianie personelu czasowego i stałego."

– alternatywnie, o uchylenie decyzji w części dotyczącej następujących usług należących do klasy 35: "usługi biur pośrednictwa pracy, usługi doradztwa personalnego, dostarczanie personelu czasowego i stałego."

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:MPS Group Inc.
Wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku:Wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego nr 778.795 "MODIS" dla usług należących do klasy 35 (usługi biur pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, usługi polegające na przygotowywaniu listy płac, ...), do klasy 41 (usługi szkolenia pracowników), oraz klasy 42 (testy psychotechniczne).
Właściciel znaku towarowego lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:Modis-Distribuiçao

Centralizada S.A

Znak towarowy lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie:Portugalski znak towarowy "MODIS" na usługi należące do klasy 35 (reklama, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania).
Decyzja Wydziału Sprzeciwów:Odrzucenie wniosku o rejestrację w zakresie klasy 35 i 41 i uwzględnienie wniosku w zakresie klasy 42.
Decyzja Izby Odwoławczej.Uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów, w zakresie, w jakim uznała ona sprzeciw w odniesieniu do usług należących do klasy 41; przekazanie sprawy do Wydziału Sprzeciwów w celu dalszego postępowania w zakresie, w którym nie uwzględniono odwołania.
Argumenty przywołane w skardze:Naruszenie art. 8 ustęp 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(1), poprzez uznanie, iż przedmiotowe usługi są podobne.

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. L 11, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.