Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2020 r. - Laboratorios Ern / EUIPO - Sanolie (SANOLIE)
(Sprawa T-175/20)

Język skargi: hiszpański

(2020/C 175/46)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat R. Guerras Mazón)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Sanolie (Istambuł, Turcja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy SANOLIE - zgłoszenie nr 17 042 292

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie R 2405/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym dopuszczenia do rejestracji znaku w odniesieniu do zgłoszonych towarów: "masło do ciała; kremy do twarzy do użytku kosmetycznego; olejki do ciała [kosmetyki]; olejki do twarzy; olejki do celów kosmetycznych", należących do klasy 3;
odrzucenie zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 17 042 292 "SANOLIE" w odniesieniu do wspomnianych towarów: "masło do ciała; kremy do twarzy do użytku kosmetycznego; olejki do ciała [kosmetyki]; olejki do twarzy; olejki do celów kosmetycznych", należących do klasy 3;
obciążenie strony pozwanej i - w razie wstąpienia do postępowania - interwenienta kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 / rozporządzenia nr 2868/95.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.