Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.59

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2019 r. - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter)
(Sprawa T-175/19)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 164/62)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat L. Genz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego eVoter - zgłoszenie nr 17 900 152

Zask arżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie R 1983/2018-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- naruszenie praktyki administracyjnej EUIPO;
- naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.