Sprawa T-171/20: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. - Rochefort v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.357.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. - Rochefort / Parlament
(Sprawa T-171/20) 1

[Prawo instytucjonalne - Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Odzyskanie niesłusznie wypłaconych kwot - Ciężar dowodu - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Naruszenie prawa - Błąd w ocenie - Proporcjonalność]

Język postępowania: francuski

(2021/C 357/37)

(Dz.U.UE C z dnia 6 września 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Robert Rochefort (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci M. Stasi, J.-L. Teheux i J.-M. Rikkers)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Görlitz, T. Lazian i M. Ecker, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie odzyskania od skarżącego nienależnie wypłaconej mu kwoty 27 241 EUR na zatrudnienie asystentów parlamentarnych oraz sporządzonej w związku z nią noty debetowej z dnia 22 stycznia 2020 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Robert Rochefort zostaje obciążony kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 191 z 8.6.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.