Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 maja 2017 r. - RW/Komisja
(Sprawa T-170/17 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Służba publiczna - Urzędnicy - Skierowanie na urlop i na emeryturę - Wiek emerytalny - Artykuł 42 c regulaminu pracowniczego - Wniosek o zawieszenie wykonania - Fumus boni iuris - Pilny charakter - Wyważenie interesów)

Język postępowania: francuski

(2017/C 231/33)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: RW (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i A. C. Simon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE mający na celu zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie skierowania skarżącego na urlop w interesie służby i na emeryturę z urzędu ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2017 r.

Sentencja

1) Zawiesza się wykonanie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie skierowania RW na urlop w interesie służby i na emeryturę z urzędu ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2017 r.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.