Nowość Sprawa T-169/23: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2023 r. - RT France/Rada

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.173.40/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2023 r. - RT France/Rada
(Sprawa T-169/23)

Język postępowania: francuski

(2023/C 173/53)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: RT France (Boulogne-Billancourt, Francja) (przedstawiciel: E. Piwnica, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2023/191 z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniającej decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;

- obciążenie Rady Unii Europejskiej całością kosztów;

ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi powyższego.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia przez stronę pozwaną wolności wypowiedzi gwarantowanej przez art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez stronę pozwaną swobody prowadzenia działalności gospodarczej chronionej przez art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia przez stronę pozwaną zasady niedyskryminacji wynikającej z art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.