Sprawa T-166/23: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2023 r. - Dekoback/EUIPO - DecoPac (DECOPAC)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.173.40/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2023 r. - Dekoback/EUIPO - DecoPac (DECOPAC)
(Sprawa T-166/23)

Język skargi: niemiecki

(2023/C 173/52)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Niemcy) (przedstawiciel: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy DECOPAC - słowny unijny znak towarowy nr 160 747

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie R 754/2022-4

Żądania

Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- unieważnienie w całości znaku towarowego nr 160 747 DECOPAC zarejestrowanego na rzecz drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.