Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.28/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2006 r. - Powder-Ject Research przeciwko OHIM (POWDERMED)

(Sprawa T-166/06)

(2006/C 190/51)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: PowderJect Research Ltd (Oxford, Zjednoczone Królestwo) (Przedstawiciele: A. Bryson, Barrister i P. Brownlow, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 12 kwietnia 2006 r. wydanej w sprawie złożonego przez skarżącą zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego POWDERMED dla klas 5, 10 i 42 (zgłoszenie nr 4 202 743);

– zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "POWDERMED" dla towarów i usług należących do klas 5, 10 i 42 - zgłoszenie nr 4 202 743

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1) lit. b) i c) rozporządzenia Rady nr 40/94. Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, że znak towarowy złożony jest z dwóch angielskich wyrazów będących w powszechnym użyciu i nie uwzględniła lub nie uwzględniła należycie struktury zgłoszonego znaku pomijając okoliczność, iż znak towarowy na pierwszy rzut oka wywołuje skojarzenie z czasem przeszłym czasownika z uwagi na jego ostatnie litery "...ed" i że właściwy krąg odbiorców nie od razu zorientuje się, że znak można podzielić na dwie części: "powder" i "med".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.