Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.129.39

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2017 r. - Emcur/EUIPO - Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)
(Sprawa T-165/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 129/59)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (Bad Ems, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat K. Bröcker)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Emcure Pharmaceuticals Ltd (Bhosari, Indie)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Emcure Pharmaceuticals Ltd

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "EMCURE" - zgłoszenie nr 12 269 049

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 grudnia 2016 w sprawie R 790/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.