Sprawa T-165/04: Skarga wniesiona dnia 3 maja 2004 r. przez Hippocrate Vounakisa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.179.13/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 3 maja 2004 r. przez Hippocrate Vounakisa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-165/04)

(2004/C 179/26)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2004 r.)

Dnia 3 maja 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich przez Hippocrate Vounakisa, zamieszkałego w Wezembeek-Oppem (Belgia), reprezentowanego przez Sébastiena Orlandiego, Alberta Coolena, Jean-Noëla Louisa i Etienne Marchal, avocats, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Skarżący wnosi do Sądu o:

– uchylenie decyzji w sprawie sporządzenia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od 1 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.;

– zasądzenie kosztów od strony pozwanej.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący nie zgadza się, z przyczyn formalnych i merytorycznych, z dotyczącym go sprawozdaniem z przebiegu kariery zawodowej za okres od 1 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.

Na poparcie swoich roszczeń podnosi:

– naruszenie art. 2 ogólnych przepisów wykonawczych oraz art. 43 statutu. Skarżący precyzuje w tym względzie, że przedmiotowe sprawozdanie zostało sporządzone przez osobę, która nie miała w tym zakresie kompetencji;

– zaistnienie w sprawie oczywistego błędu w ocenie, jak również niespójność między opisem a przyznanymi ocenami;

– naruszenie obowiązku uzasadnienia. Skarżący twierdzi w tym przedmiocie, że ogólna ocena, jaka została mu przyznana, sytuuje go poniżej średniej, przy czym poprzednie sprawozdania były dobre, a powody obniżenia oceny nie zostały wyjaśnione.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.