Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.57

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - AQ/eu-LISA
(Sprawa T-164/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/60)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: AQ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i N. Flandin)

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji eu-LISA z dnia 8 maja 2018 r. o rozwiązaniu ze stroną skarżącą umowy o pracę w eu-LISA bez wypowiedzenia, oraz w razie potrzeby decyzji eu-LISA z dnia 4 grudnia 2018 r. oddalającej zażalenie strony skarżącej;
- zasądzenie od pozwanej zadośćuczynienia za doznaną przez stronę skarżącą krzywdę;
- obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczący nieprawidłowości proceduralnych oraz naruszenia prawa do obrony, a w szczególności prawa do bycia wysłuchanym.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 16 i 48 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia obowiązku wspomagania.
5. Zarzut piąty dotyczący naruszenia art. 31 i 34 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
6. Zarzut szósty dotyczący nadużycia władzy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.