Sprawa T-164/14: Calberson GE v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.111.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 marca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 lutego 2016 r. - Calberson GE/Komisja
(Sprawa T-164/14) 1

(Klauzula arbitrażowa - Program dostaw produktów rolnych do Rosji - Dostawy wołowiny - Niewykonanie umowy przez agencję interwencyjną - Prawo znajdujące zastosowanie - Przedawnienie - Opóźnione zwolnienie niektórych zabezpieczeń dostaw - Częściowa zapłata faktury przewozowej - Niewystarczająca zapłata niektórych faktur w walucie obcej - Odsetki za zwłokę)

Język postępowania: francuski

(2016/C 111/24)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, Francja) (przedstawiciele: adwokaci T. Gallois i E. Dereviankine)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i I. Galindo Martín, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i C. Candat, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 272 TFUE o zasądzenie od Komisji odszkodowania za szkodę, jaką skarżąca miała ponieść w następstwie uchybień rzekomo popełnionych przez agencję interwencyjną w ramach wykonania zamówienia na przewóz wołowiny do Rosji zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 111/1999 z dnia 18 stycznia 1999 r. określającym ogólne zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2802/98 w sprawie programu dostaw produktów rolnych do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 14, s. 13) oraz z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1799/1999 z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie dostaw wołowiny do Rosji (Dz.U. L 217, s. 20)

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Calberson GE zostaje obciążony kosztami postępowania.
3)
Republika Francuska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 184 z 16.6.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.