Sprawa T-164/03: Ampafrance SA v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.155.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-164/03 Ampafrance SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego element słowny "monBeBé" - Wcześniejsze słowne znaki towarowe bebe - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Art. 8 ust. 1 lit. b) oraz ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2005/C 155/29)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2005 r.)

W sprawie T-164/03 Ampafrance, z siedzibą w Cholet (Francja), reprezentowana przez adwokat C. Bercial Arias, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: A. Rassat i A. Folliard-Monguiral), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występując przed Sądem w charakterze interwenienta, jest Johnson & Johnson GmbH, z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez adwokata D. von Schultza, mającej za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 marca 2003 r. (sprawa R 220/2002-1), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Ampafrance SA a Johnson & Johnson GmbH, Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie; sekretarz: J. Plingers, administrator, wydał w dniu 21 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Skarżąca zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

3 Interwenient ponosi koszty własne.

______

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.