Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.56

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. - Mersinis/ESMA
(Sprawa T-163/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/59)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Michail Mersinis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat P. Pafitis)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 23 maja 2018 r. o niewybraniu skarżącego na stanowisko senior legal officer na podstawie ogłoszenia o naborze ESMA/2017/VAC19/AD7.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący niezgodnego z prawem składu komisji selekcyjnej.
2. Zarzut drugi dotyczący stronniczości na korzyść kandydata, który został wybrany na rozpatrywane stanowisko.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.