Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2017 r. - Reisswolf/EUIPO (secret.service.)
(Sprawa T-163/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego secret.service. - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Badanie stanu faktycznego z urzędu - Artykuł 76 rozporządzenia nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 221/26)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Ebert Weidenfeller)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 lutego 2016 r. (sprawa R 1820/2015-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego secret.service. jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 200 z 6.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.