Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.445.16/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 października 2018 r. - Fernández González / Komisja
(Sprawa T-162/17 RENV) 1

Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Artykuł 2 lit. c) WZIP - Ogłoszenie o naborze na stanowisko członka personelu tymczasowego, o którym mowa w art. 2 lit. b) WZIP - Odrzucenie kandydatury - Zarzut niezgodności z prawem - Art. 8 WZIP - Odpowiedzialność - Utrata szansy

Język postępowania: francuski

(2018/C 445/21)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Elia Fernández González (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci M. Casado García-Hirschfeld i É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 270 TFUE i zmierzające, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. o odrzuceniu kandydatury skarżącej na stanowisko członka personelu tymczasowego, stanowiące przedmiot ogłoszenia o naborze COM/2014/2036, a także decyzji z dnia 22 maja 2015 r. o oddaleniu zażalenia skarżącej, oraz po drugie, naprawienia szkody i krzywdy, jakich miała doznać skarżąca.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 listopada 2014 r. o odrzuceniu kandydatury Elii Fernández González na stanowisko członka personelu tymczasowego, stanowiące przedmiot ogłoszenia o naborze COM/2014/2036.
2) Zasądza się od Komisji na rzecz E. Fernández González kwotę 20 000 EUR powiększoną o odsetki za opóźnienie naliczane od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku aż do chwili rzeczywistej zapłaty, według stopy określonej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do głównych operacji refinansowania, powiększonej o 2 punkty procentowe.
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
4) Komisja pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 354 z 26.10.2015 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-121/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.