Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.33/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2020 r. - Ighoga Region 10 / Komisja
(Sprawa T-161/20)

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 175/43)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ighoga Region 10 eV (Ingolstadt, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Bartosch)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie, że strona pozwana naruszyła ciążące na niej obowiązki wynikające z TFUE, gdyż mimo upływu niemalże 2 ¾ lat od złożenia do niej skargi przez stronę skarżącą i po tym, jak została ona wezwana do wydania decyzji końcowej w celu zamknięcia postępowania, strona pozwana nie przyjęła formalnej decyzji zgodnie z jedną z możliwych alternatyw przewidzianych w art. 4 tzw. reguł postępowania w przypadkach pomocy państwa, lecz pozostała raczej bezczynna.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga została wniesiona na bezczynność Komisji w związku z niewydaniem decyzji w sprawie skargi strony skarżącej złożonej do tej instytucji w dniu 4 lipca 2017 r. dotyczącej pomocy państwa uregulowanej w prawie Unii Europejskiej w przypadku SA.48582 - domniemana pomoc państwa dla Maritim-Gruppe i KHI Immobilien GmbH.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.