Dz.U.UE.C.2019.44.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2018 r. - Le Pen / Parlament
(Sprawa T-161/17) 1

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot - Kompetencje sekretarza generalnego - Prawo do obrony - Uzasadnione oczekiwania - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Nadużycie władzy - Błąd dotyczący okoliczności faktycznych - Proporcjonalność

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/37)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francja) (przedstawiciele: początkowo M. Ceccaldi i J.-P. Le Moigne, następnie M. Ceccaldi, wreszcie R. Bosselut, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: G. Corstens i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 6 stycznia 2017 r. w sprawie odzyskania od skarżącej kwoty 41 554 EUR nienależnie wypłaconej z tytułu zatrudnienia asystentów parlamentarnych oraz związanej z tą decyzją noty obciążeniowej z dnia 11 stycznia 2017 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Marion Le Pen zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.
1 Dz.U. C 151 z 15.5.2017.