Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.30/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2017 r. - Claro Sol Cleaning/EUIPO - Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)
(Sprawa T-159/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 195/43)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Claro Sol Cleaning, SLU (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Solemo Oy (Helsinki, Finlandia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy "Claro Sol Facility Services desde 1972" - zgłoszenie nr 13 318 993

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie R 478/2016-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie R 478/2016-1, w której częściowo uwzględniono odwołanie wniesione przez Solemo Oy i częściowo uchylono decyzję w przedmiocie sprzeciwu nr B 2472267 wobec zgłoszenia należącego do skarżącej unijnego znaku towarowego nr 13.318.993 "Claro Sol Facility Services desde 1972" i na podstawie której zgłoszenie rzeczonego znaku towarowego zostało odrzucone w całości dla klas 37 i 39 oraz w części dla klasy 38;
- uwzględnienie zgłoszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego nr 13.318.993 "Claro Sol Facility Services desde 1972" dla wszystkich usług z klas 35, 37 i 39, ze względu na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym należący do interwenienta wcześniejszy znak towarowy - zarejestrowany w Finlandii pod nr 250.356 "SOL" - jest chroniony
- obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.