Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.29/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - Metronia/EUIPO - Zitro IP (TRIPLE O NADA)
(Sprawa T-159/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TRIPLE O NADA - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy TRIPLE BINGO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 213/38)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Metronia, SA (przedstawiciel: adwokat A. Vela)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Zitro IP Sàrl (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat A. Canela Giménez)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 lutego 2016 r. (sprawa R 2605/2014-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Zitro IP i Metronia.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Metronia SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 211 z 13.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.