Sprawa T-158/04: Erich Drazdansky v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.41/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie T-158/04 Erich Drazdansky przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego znaku towarowego "UUP'S" - Wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe UP - Odrzucenie wniosku o przywrócenie do stanu poprzedniego - Artykuł 78 ust. 1 rozporządzenia (WE) nro 40/94 - Skarga wyraźnie pozbawiona podstawy prawnej)

(2005/C 217/90)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

W sprawie T-158/04 Erich Drazdansky, zamieszkały w Wiener Neustadt (Austria), reprezentowany przez adwokata A.M. Leeba przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnik: G. Schneider), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta jest The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (Seven-Up International), z siedzibą w Hamilton (Bermudy), reprezentowana przez adwokata M. de Justo Baileya, mającej za przedmiot skargę na decyzję drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 marca 2004 r. (sprawa R 611/2003-2), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między M. Drazdanskim a spółką The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, Sąd (czwarta izba), w składzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 28 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami.

______

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.