Sprawa T-157/08: Paroc v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.89.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2011 r. - Paroc przeciwko OHIM (INSULATE FOR LIFE)

(Sprawa T-157/08)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego INSULATE FOR LIFE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) - Decyzja potwierdzająca jedynie wcześniejszą decyzję - Częściowa niedopuszczalność)

(2011/C 89/33)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Paroc Oy AB (Helsinki, Finlandia) (przedstawiciel: J. Palm)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Botis, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 lutego 2008 r. (sprawa R 54/200-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego INSULATE FOR LIFE jako wspólnotowego znaku towarowego

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona i w części oddalona.

2) Paroc Oy AB zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 171 z 5.7.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.