Sprawa T-153/12: Microsoft v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa T-153/12: Microsoft v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.55/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Microsoft przeciwko OHIM - Sky IP International (SKYDRIVE)

(Sprawa T-153/12) 1

(Wspólnotowy znak towarowy - Wycofanie zgłoszenia - Umorzenie postępowania)

(2013/C 344/99)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Microsoft Corp. (Redmond, Waszyngton, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: A. Carboni, solicitor i J. Colbourn, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Panayotis, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Sky IP International Ltd. (Isleworth, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: V. Baxter, solicitor, D. Rose, solicitor i P. Roberts, barrister)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 stycznia 2012 r. (sprawa R 2293/2010-1) dotyczącej postępowania w przedmiocie sprzeciwu pomiędzy Sky International Ltd. a Microsoft Corp.

Sentencja

1)
Postępowanie zostaje umorzone.
2)
Strona skarżąca oraz interwenient pokrywają własne koszty oraz odpowiednio połowę kosztów poniesionych przez stronę pozwaną.
1 Dz.U. C 184 z 23.6.2012

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.