Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2020 r. - Republika Czeska / Komisja
(Sprawa T-151/20)

Język postępowania: czeski

(2020/C 175/42)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony postępowania

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil i O. Serdula, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

nakazanie Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Komisję Europejską, dokonania na rzecz Republiki Czeskiej zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej kwocie 40 482 255 CZK, która w dniu 17 marca 2015 r. nienależnie została warunkowo wpłacona na rachunek Komisji Europejskiej;
nakazanie Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Komisję Europejską, dokonania na rzecz Republiki Czeskiej zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej kwocie 2 698 817 CZK, która w dniu 22 grudnia 2016 r. nienależnie została wpłacona na rachunek Komisji Europejskiej;
obciążenie Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Komisję Europejską, kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut.

Strona skarżąca twierdzi, że sporna kwota odpowiada niepobranym należnościom celnym z tytułu przywozu zapalniczek krzemieniowych z Laosu w wysokości 53 976 340 CZK po odjęciu kosztów poboru. W dniu 17 marca 2015 r. została na rachunek Komisji warunkowo wpłacona kwota 40 482 255 CZK (75 % niepobranych należności celnych), w następstwie wniosku Komisji z dnia 21 stycznia 2015 r. W dniu 22 grudnia 2016 r. została na rachunek Komisji wpłacona kwota 2 698 817 CZK (5 % niepobranych należności celnych), zgodnie z żądaniem Komisji zapłacenia różnicy odpowiadającej zwiększeniu części odprowadzanej do Unii do 80 %.

Wpłata tej kwoty na rachunek Komisji była nienależna, ponieważ przedmiotowe cło nie mogło zostać pobrane z przyczyn, których nie można przypisać Republice Czeskiej. Zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. 1 , Republika Czeska nie była zatem zobowiązana do udostępnienia Komisji spornej kwoty.

1 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. 2000, L 130, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.