Sprawa T-149/21: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2021 r. - UGA Nutraceuticals / EUIPO - Vitae Health Innovation (VITADHA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.182.62

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2021 r. - UGA Nutraceuticals / EUIPO - Vitae Health Innovation (VITADHA)
(Sprawa T-149/21)
(2021/C 182/84)

Język postepowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 10 maja 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Riva, J. Graffer i A. Ottolini)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Vitae Health Innovation SL (Montmeló, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca w postępowaniu przed Sądem

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską znaku towarowego VITADHA - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 352 764

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie R 2719/2019-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji poprzez uznanie braku podobieństwa oznaczeń i dokonanie spornej rejestracji;
obciążenie pozostałych uczestników postępowania kosztami niniejszego postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.