Sprawa T-149/14: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2014 r. - Anastasiou przeciwko Komisji i EBC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.159.31/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2014 r. - Anastasiou przeciwko Komisji i EBC

(Sprawa T-149/14)

(2014/C 159/41)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Harry Anastasiou (Larnaca, Cypr) (przedstawiciele: C. Paschalides, solicitor, i A. Paschalides, lawyer)

Strony pozwane: Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
nakazanie stronom pozwanym wypłatę stronie skarżącej odszkodowania na mocy art. 268 TFUE.

Zarzuty i główne argumenty

Strona skarżąca podnosi, że strony pozwane pozbawiły ją pieniędzy, które posiadała na koncie, ponieważ spowodowały przedwczesne zastosowanie instrumentu umorzenia lub konwersji długu w odniesieniu do jej depozytu bankowego w ramach warunków związanych w pomocą finansową udzieloną Cyprowi w dniu 26 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 13 Traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności z 2012 r., w następujący sposób: a) strony pozwane "w sposób oczywisty i poważnie naruszyły granice" uprawnień, jakie im przysługują jako instytucjom UE na mocy art. 136 ust. 3 TFUE; b) bezprawnie przekazały rzeczywistą kontrolę ich funkcji jako instytucji UE; c) spowodowały przedwczesne zastosowanie instrumentu umorzenia lub konwersji długu w odniesieniu do depozytów w Bank of Cyprus i Cyprus Popular Bank, który nie został przyjęty do prawa UE; d) spowodowały nałożenie ograniczeń na przepływ pieniędzy, uniemożliwiając posiadaczom depozytów wycofanie środków lub przeniesienie ich do bezpieczniejszych instytucji; i e) dokonały powyższego z naruszeniem zasad pewności prawa, równości i praw człowieka.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.