Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.55

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2019 r. - PKK/Rada
(Sprawa T-148/19)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/58)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kurdistan Workers' Party (PKK) (przedstawiciele: A. van Eik i T. Buruma, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2019/25 z dnia 8 stycznia 2019 r. 1  w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej (a skarżąca kwestionuje, że Kadek i Kongra Gel stanowią jej pseudonimy);
- tytułem żądania ewentualnego, uznanie, że uzasadnione jest zastosowanie łagodniejszego środka niż pozostawienie jej nazwy w unijnym wykazie organizacji terrorystycznych;
- obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy, w którym strona skarżąca podnosi, że decyzja Rady 2019/25 jest w stosunku do niej nieważna, ponieważ nie może ona zostać uznana za grupę terrorystyczną w rozumieniu art. 1 ust. 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. 2

Strona skarżąca podnosi, że strona pozwana nie wykazała, iż strona skarżąca stanowi grupę zorganizowaną działającą w uzgodniony sposób w celu popełniania ataków terrorystycznych. Ponadto, przeważającej części aktów, o których mowa w uzasadnieniu powyższej decyzji nie można przypisać stronie skarżącej i nie zostały one wymienione w wyczerpującym wykazie czynów zdefiniowanych w art. 1 ust. 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB oraz nie mogą one wyrządzić poważnej szkody państwu. Wreszcie, cel strony skarżącej nie stanowił "celu terrorystycznego" zdefiniowanego w art. 1 ust. 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB. Cel ten należy oceniać w szczególności w świetle konfliktu zbrojnego w ramach samostanowienia.

2. Zarzut drugi, w którym strona skarżąca podnosi, że decyzja Rady 2019/25 jest w stosunku do niej nieważna, ponieważ nie istnieje żadna decyzja wydana przez właściwą władzę, tak jak tego wymaga art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB.
3. Zarzut trzeci, w którym strona skarżąca podnosi, że decyzja Rady 2019/25 jest w stosunku do niej nieważna, ponieważ strona pozwana nie przeprowadziła właściwej kontroli wymaganej na podstawie art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB.

Strona skarżąca podnosi, że w uzasadnieniu powyższej decyzji nie wykazano, że przeprowadzona została właściwa kontrola zarówno na szczeblu krajowym, jak i przez samą stronę pozwaną. Informacje dostarczone przez stronę skarżącą w poprzednich postępowaniach w odniesieniu do procesu pokojowego, walki z Daiszem i tendencji autokratycznych w Turcji nie zostały należycie uwzględnione.

4. Zarzut czwarty, w którym strona skarżąca podnosi, że decyzja Rady 2019/25 jest w stosunku do niej nieważna, ponieważ decyzja ta nie jest zgodna z wymogami proporcjonalności i pomocniczości.

W szczególności, umieszczenie strony skarżącej w wykazie wywarło nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na diasporę Kurdów.

5. Zarzut piaty, w którym strona skarżąca podnosi, że decyzja Rady 2019/25 jest w stosunku do niej nieważna, ponieważ nie dopełniono w niej obowiązku uzasadnienia, jak tego wymaga art. 296 TFUE.

W swoim wyroku z dnia 15 listopada 2018 r. PKK/Rada (T-316/14, EU:T:2018:788) Trybunał doszedł do podobnego wniosku na podstawie dokładnie takiego samego uzasadnienia.

6. Zarzut szósty, w którym strona skarżąca podnosi, że decyzja Rady 2019/25 jest w stosunku do niej nieważna, ponieważ narusza ona przysługujące stronie skarżącej prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej.

Strona skarżąca podnosi w szczególności, że strona pozwana zlekceważyła wyrok z dnia 15 listopada 2018 r., PKK/Rada (T-316/14, EU:T:2018:788) i postępowanie, które doprowadziło do jego wydania.

1 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/25 z dnia 8 stycznia 2019 r. dotycząca zmiany oraz aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/1084 (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).
2 Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.