Sprawa T-147/04: Skarga wniesiona dnia 23 kwietnia 2004 r. przez Briana M. Rossa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.168.9/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 23 kwietnia 2004 r. przez Briana
M. Rossa przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(sprawa T-147/04)

(2004/C 168/17)

(język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2004 r.)

Dnia 23 kwietnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich złożona przez Briana M. Rossa, zamieszkałego w Morpeth (Zjednoczone Królestwo), reprezentowanego przez Erica Boigelota, avocat.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– uchylenie decyzji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ostatecznego przyjęcia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres 2001/2002;

– uchylenie sprawozdania;

– uchylenie decyzji odrzucającej w sposób dorozumiany odwołania skarżącego, wniesionego dnia 24 września 2002 r. (R/562/03) i zmierzającego do uchylenia zaskarżonej decyzji;

– zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego zadośćuczynienia za krzywdę oszacowaną według zasad słuszności na kwotę 10.000 euro, z zastrzeżeniem podwyższenia albo obniżenia tej kwoty w toku postępowania;

– obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i zasadnicze argumenty:

Na poparcie swojej skargi, skarżący podnosi naruszenie art. 25 ust. 2 oraz art. 26 i 43 regulaminu pracowniczy urzędników, jak również Postanowień ogólnych dotyczących stosowania art. 43 w brzmieniu przyjętym przez Komisję dnia 26 kwietnia 2002 r. Skarżący podnosi również nadużycie władzy, naruszenie zasad ogólnych prawa, takich jak poszanowanie prawa do obrony, zasada dobrej administracji oraz zasada równego traktowania, jak również oczywisty błąd w ocenie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.