Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2006 r. - SANOFI AVENTIS przeciwko OHIM - G.D. SEARLE ("ATURION")

(Sprawa T-146/06)

(2006/C 190/41)

Język skargi: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: SANOFI AVENTIS, S.A. (Paryż, Francja) (Przedstawiciele: E. Armijo Chavarri i A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: G.D. SEARLE LLC

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie R 227/ 2005-1,

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: G.D. SEARLE LLC

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "ATURION" dla towarów z klasy 5 - zgłoszenie nr 1.662.311

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Krajowy słowny znak towarowy "URION" dla towarów z klasy 5

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94, ponieważ rozpatrywane znaki towarowe mogą stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.