Sprawa T-145/19: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2019 r. - Jap Energéticas y Medioambientales/Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.155.47/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2019 r. - Jap Energéticas y Medioambientales/Komisja Europejska
(Sprawa T-145/19)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 155/57)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jap Energéticas y Medioambientales SL (Walencja, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat G. Alabau Zabal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności wydanego przez Komisję aktu ustalającego kwotę podlegającą zwrotowi przez skarżącą z tytułu obniżenia kwoty kwalifikowalnej w odniesieniu do programu LIFE 11

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga dotyczy aktu Komisji Europejskiej z dnia 14 stycznia 2019 r., notyfikowanego w dniu 24 stycznia 2019 r., ustalającego kwotę podlegającą zwrotowi przez skarżącą z tytułu obniżenia kosztów kwalifikowanych projektu LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty:

1.
Zarzut pierwszy, oparty na naruszenia istotnego wymogu proceduralnego.
-
Skarżąca podnosi, że Komisja Europejska nie przedstawiła żadnych argumentów ani danych, które pozwoliłyby skarżącej na zakwestionowanie argumentów Komisji wykraczających poza treść pierwotnego pisma ze stycznia 2017 r., w którym Komisja stwierdziła, że koszty nie mogły zostać pokryte, ponieważ we wszystkich pismach procesowych ograniczyła się do powtórzenia tych samych argumentów.
2.
Zarzut drugi, oparty na naruszeniu traktatu lub normy regulującej jego stosowanie.
-
Akty ograniczające prawa podmiotowe lub uzasadnione interesy muszą być uzasadnione zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w przeciwnym razie mogą mieć miejsce arbitralne zachowania na korzyść podmiotu będącego autorem aktu oraz może dojść nadużycia władzy, co jest sprzeczne z uznanymi w prawie Unii zasadami proporcjonalności, ochrony uzasadnionych oczekiwań, równego traktowania i zakazu arbitralności.
3.
Zarzut trzeci oparty na naruszeniu prawa do obrony.
-
Brak uzasadnienia zaskarżonego aktu oznacza, że nie spełnia on prawidłowych kryteriów administracyjnych pozwalających na stwierdzenie niekwalifikowalności niektórych wydatków, wobec czego nie jest możliwe ich podważenie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.