Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.25/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 marca 2017 r. - Numbi/Rada
(Sprawa T-144/17 R)
(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Środki ograniczające - Demokratyczna Republika Konga - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: francuski

(2017/C 178/37)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: John Numbi (Kinszasa, Demokratyczna Republika Konga) (przedstawiciele: O. Okito i A. Ouannès, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot

Wniosek złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE i mający na celu zawieszenie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2016/2230 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. 2016, L 336 I, s. 1).

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.