Sprawa T-144/03: Nadine Schmit v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa T-144/03: Nadine Schmit v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.171.16/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie T- 144/03, Nadine Schmit przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Urzędnicy - Nękanie psychiczne - Obowiązek pomocy - Obowiązek uzasadnienia - Niezłożenie dokumentów do akt osobowych)

(2005/C 171/28)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2005 r.)

W sprawie T-144/03, Nadine Schmit, urzędnik Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkała w Ispra (Włochy), reprezentowana przez adwokatów P.-P. Van Gehuchten i P. Jadoul, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Curall i L. Lozano Palacios, wspierani przez adwokatów D. Waelbroeck i U. Zinsmeister, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot po pierwsze wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 11 lipca 2002 r. odmawiającej usunięcia pewnych, jakoby zniesławiających, dokumentów z akt osobowych skarżącej, zaprzeczającej istnieniu jakiekolwiek oszczerczych pism jej dotyczących i stwierdzającej brak istnienia jakiejkolwiek szkody lub krzywdy wynikającej ze sprawozdań w sprawie oceny i postępowań w sprawie awansu oraz po drugie wniosek o uchylenie, w miarę potrzeby, decyzji Komisji z tego samego dnia w sprawie odmowy zarejestrowania "wniosku poprzedzającego wniesienie skargi" wniesionego przez skarżącą w dniu 28 czerwca 2002 r., Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w składzie M. Jaeger, prezes, J. Azizi i E. Cremona, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 4 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda strona poniesie swoje koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 171 z 19.07.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.