Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.314.18/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2012 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2016 r. - Niemcy/Komisja
(Sprawa T-143/12) 1

(Pomoc państwa - Sektor pocztowy - Finansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń i świadczeń socjalnych części personelu Deutsche Post z dotacji i wpływów uzyskanych tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług po cenach regulowanych - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie korzyści - Wyrok "Combus" - Wykazanie istnienia selektywnej korzyści gospodarczej - Brak)

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 314/24)

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: początkowo T. Henze i K. Petersen, następnie T. Henze i K. Stranz, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata U. Soltésza)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Grespan, T. Maxian Rusche i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Przedstawione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności art. 1 i art. 4-6 decyzji Komisji 2012/636/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie środka C 36/07 (ex NN 25/07) wdrożonego przez Niemcy na rzecz Deutsche Post AG (Dz.U. 2012, L 289, s. 1).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 1 i art. 4-6 decyzji Komisji 2012/636/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie środka C 36/07 (ex NN 25/07) wdrożonego przez Niemcy na rzecz Deutsche Post AG.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 165 z 9.6.2012.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.