Dz.U.UE.C.2019.54.35/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2018 r. - Kaimbi / Rada
(Sprawa T-142/17) 1

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/52)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Prezes dziewiątej izby zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 129 z 24.4.2017.