Sprawa T-141/21: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2021 r. - Shakutin / Rada.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.182.61/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2021 r. - Shakutin / Rada
(Sprawa T-141/21)
(2021/C 182/82)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 10 maja 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aleksandr Vasilevich Shakutin (Mińsk, Białoruś) (przedstawiciel: adwokat B. Evtimov)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2020/2129 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, decyzji wykonawczej Rady (WPZIB) 2020/2130 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/339 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi oraz decyzji Rady (WPZiB) 2021/353 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi;
obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi dwa zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy dotyczący brak wystarczającego uzasadnienia w odniesieniu do wskazanych przez Radę powodów umieszczenia nazwiska skarżącego w wykazie, zwłaszcza w odniesieniu do jego domniemanego udziału w represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na gruncie art. 4 lit. a) decyzji Rady 2012/642/WPZiB.
2.
Zarzut drugi dotyczący niewskazania przez Radę rzeczywistych powodów na poparcie twierdzenia, że skarżący czerpie korzyści ze wspierania reżimu A. Łukaszenki oraz popełnienia przez nią szeregu oczywistych błędów w ocenie w tym zakresie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.