Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.16.44/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - LMP Lichttechnik / EUIPO (LITECRAFT)
(Sprawa T-140/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LITECRAFT - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 16/54)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH (Ibbenbüren, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat R. Plegge)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: W. Schramek i D. Hanf, pełnomocnicy).

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 stycznia 2018 r. (sprawa R 699/2017-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego LITECRAFT jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 161 z 7.5.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.