Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.35/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2020 r. - Tratkowski / Komisja
(Sprawa T-14/20)

(2020/C 95/45)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Michal Tratkowski (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat R. Wardyn)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 14 marca 2019 r. oddalającej wniosek skarżącego o dopuszczenie go do udziału w konkursach wewnętrznych COM/2/AD 12/18;
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 27 regulaminu pracowniczego poprzez decyzję odmawiającą dopuszczenia skarżącego do udziału w konkursie wewnętrznym ze względu na fakt, że nie spełniał on wymogu minimalnej grupy zaszeregowania. Skarżący twierdzi, że minimalna grupa zaszeregowania nie stanowi rzeczywistego wskaźnika kompetencji. W konsekwencji, wymóg posiadania minimalnej grupy zaszeregowania stoi na przeszkodzie rekrutowaniu doświadczonych i wykwalifikowanych kandydatów.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady równego traktowania i art. 27 regulaminu pracowniczego poprzez ustanowienie wymogu minimalnej grupy zaszeregowania, co nie dotyczy w taki sam sposób członków personelu tymczasowego i urzędników.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 27 regulaminu pracowniczego poprzez wymóg składania aplikacji wyłącznie w ramach jednego obszaru, co uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w oparciu o najwyższe standardy umiejętności, skuteczności i rzetelności na możliwie najszerszej podstawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.