Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.29/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2017 r. - Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
(Sprawa T-138/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 129/44)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Prim, SA (Móstoles, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat L. Broschat García)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "PRIMED" - zgłoszenie nr 5 154 182

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych R 2494/2015-4 i R 163/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) w związku z art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.