Sprawa T-137/23: Postanowienie Sądu z dnia 10 kwietnia 2024 r. - Biogen Netherlands v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3618

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Postanowienie Sądu z dnia 10 kwietnia 2024 r. - Biogen Netherlands/Komisja
(Sprawa T-137/23) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Zdrowie publiczne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Decyzja w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu "Dimethyl fumarate Teva - dimethyl fuma rate" - Uchylenie zaskarżonej decyzji - Następcza bezprzedmiotowość sporu - Umorzenie postępowania)

(C/2024/3618)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Biogen Netherlands BV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: C. Schoonderbeek, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Mathieu i A. Spina, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Teva GmbH (Ulm, Niemcy) (przedstawiciele: Z. West, G. Morgan, solicitors, M. Demetriou i S. Love, barristers)

Przedmiot

W skardze wniesionej na podstawie art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2022) 9544 (final) z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania na podstawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 726/2004 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu "Dimethyl fumarate Teva - dimethyl fumarate" jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Biogen Netherlands BV i Komisja Europejska pokrywają własne koszty, w tym te związane z wnioskiem Teva GmbH o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

3) Teva pokrywa własne koszty poniesione w związku z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

1 Dz.U. C 179 z 22.5.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.