Sprawa T-136/11: pelicantravel.com v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.38.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r. - pelicantravel.com przeciwko OHIM - Pelikan (pelikan)

(Sprawa T-136/11)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny wspólnotowy znak towarowy pelikan - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak złej wiary zgłaszającego - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2013/C 38/31)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 lutego 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: pelicantravel.com s.r.o. (Bratysława, Słowacja) (przedstawiciel: adwokat M. Chlipala)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hanower, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Nordemann)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 grudnia 2010 r. (sprawa R 1428/2009-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienie prawa do znaku między pelicantravel.com s.r.o. a Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
pelicantravel.com s.r.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 139 z 7.5.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.