Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. - Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO - Dalmat (LaTV3D)
(Sprawa T-135/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LaTV3D - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy TV3 - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo usług - Podobieństwo oznaczeń - Charakter odróżniający - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2020/C 95/35)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Erdozain López)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. O'Neill, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Stephane Dalmat (Paryż, Francja)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 grudnia 2018 r. (sprawa R 874/2018-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a S. Dalmatem.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 13 grudnia 2018 r. (sprawa R 874/2018-2) w zakresie, w jakim wyklucza ona istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do usług innych niż usługi "tłumaczenia pisemne i ustne", należących do klasy 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 148 z 29.4.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.