Sprawa T-132/14: Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2014 r. - Albis Plastic przeciwko OHIM -IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.53/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2014 r. - Albis Plastic przeciwko OHIM -IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

(Sprawa T-132/14)

(2014/C 135/69)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Albis Plastic GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Klawitter)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Hiszpania)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie R 1015/201-2;
obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Słowny znak towarowy "ALCOLOR", zarejestrowany dla towarów z klasy 1 - zgłoszenie nr 3 073 889

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: IQAP Masterbatch Group, SL

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Graficzny krajowy znak towarowy zawierający element słowny "ALCOLOR", zarejestrowany dla towarów z klasy 2, oraz firma "ALCOLOR" używana w obrocie handlowym w Hiszpanii w odniesieniu do "barwników"

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i przekazanie sprawy Wydziałowi Unieważnień celem ponownego rozpoznania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i odnoszących się do niego przepisów wykonawczych

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.