Sprawa T-132/07: Fuji Electric v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.252.31/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2011 r. - Fuji Electric przeciwko Komisji

(Sprawa T-132/07)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek projektów odnoszących się do rozdzielnic z izolacją gazową - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG - Podział rynku - Prawo do obrony - Dowód naruszenia - Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia - Czas trwania naruszenia - Okoliczności łagodzące - Współpraca)

(2011/C 252/72)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 27 sierpnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fuji Electric Co. Ltd (dawniej zwana Fuji Electric Holdings Co. Ltd i wstępująca w prawa Fuji Electric Systems Co. Ltd) (Kawasaki, Japonia) (przedstawiciele: P. Chappatte i P. Walter, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Arbault, później X. Lewis, J. Bourke i F. Ronkes Agerbeek, w końcu N. Khan i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy, wspierani przez J. Holmesa, barrister)

Przedmiot

Żądanie częściowego stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2006) 6762 wersja ostateczna z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/F/38.899 - Rozdzielnice z izolacją gazową) a także tytułem ewentualnym obniżenia grzywny nałożonej na Fuji Electric Holdings i Fuji Electric Systems.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 1 lit. h) i art. 2 lit. d) decyzji Komisji C(2006) 6762 wersja ostateczna z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/F/38.899 - Rozdzielnice z izolacją gazową), w zakresie w jakim stwierdzają one lub opierają się na stwierdzeniu że Fuji Electric Systems Co. Ltd, w której prawa wstępuje Fuji Electric Co. Ltd może być uważana za osobiście odpowiedzialną za naruszenie w okresie od września 2000 r. do 30 czerwca 2001 r.

2) Kwotę grzywny nałożonej na Fuji Electric dawniej zwanej Fuji Electric Holdings Co. Ltd i wstępującej w prawa Fuji Electric Systems w art. 2 lit. d) decyzji C(2006) 6762 wersja ostateczna ustala się w wysokości 2.200.000 EUR.

3) Komisja Europejska pokrywa jedną czwartą kosztów poniesionych przez Fuji Electric oraz jedną czwartą swych własnych kosztów.

4) Fuji Electric pokrywa trzy czwarte swych własnych kosztów oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez Komisję.

______

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.