Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.34/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 września 2020 r. - IR / Komisja
(Sprawa T-131/20) 1

[Służba publiczna - Urzędnicy - Prawa i obowiązki urzędnika - Oddelegowanie w interesie służby - Artykuł 37 akapit pierwszy lit. a) tiret pierwsze regulaminu pracowniczego - Artykuł 38 regulaminu pracowniczego - Odmowa przedłużenia oddelegowania - Obowiązek dbałości - Prawo do obrony]

(2020/C 378/42)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: IR (przedstawiciele: adwokaci S. Pappas i A. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Bohr i I. Melo Sampaio, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Komisji z dnia 2 lipca 2019 r. oddalającej wniosek Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) o przedłużenie okresu oddelegowania skarżącego w ramach jego służb o kolejny rok i, po drugie, decyzji z dnia 23 stycznia 2020 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 2 lipca 2019 r.

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2019 r. oddalającej wniosek Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) o przedłużenie okresu oddelegowania IR w ramach jego służb o kolejny rok.
2)
Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 161 z 11.5.2020.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.