Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.29/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2020 r. - Philip Morris Products / EUIPO (SIENNA SELECTION)
(Sprawa T-130/20)

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/39)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat L. Alonso Domingo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy SIENNA SELECTION - zgłoszenie nr 17 954 903

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie R 1675/2019-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
nakazanie EUIPO pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez stronę skarżącą.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.