Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.103.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2019 r. - Republika Czeska / Komisja
(Sprawa T-13/19)

Język postępowania: czeski

(2019/C 103/63)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil i O. Serdula, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, że Komisja Europejska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą, na mocy art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, gdyż po warunkowym udostępnieniu przez Republikę Czeska tradycyjnych zasobów własnych w wysokości 40 482 255 CZK, nie wszczęła ona postępowania o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Republice Czeskiej w tym zakresie ani nie dokonała zwrotu spornej kwoty, oraz
- obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut.

Republika Czeska uważa, że obowiązek Komisji do podjęcia wskazanych działań wynika z zasady lojalnej współpracy, o której mowa w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z prawem do skutecznego środka prawnego w rozumieniu art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Zważywszy, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału 1 , wyłącznie Trybunał może w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego rozstrzygnąć spór między państwem członkowskim a Komisją Europejską dotyczący tradycyjnych zasobów własnych, Komisja w następstwie warunkowego udostępnienia środków, powinna bezzwłocznie wszcząć takie postępowanie albo dokonać zwrotu odnośnej kwoty, jeżeli nie ma podstaw do wszczęcia postępowania.

Republika Czeska przekazała warunkowo na rachunek Komisji sporną kwotę już w 2015 r. Jednakże Komisja Europejska nie wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Republice Czeskiej ani nie dokonała zwrotu warunkowo przekazanej kwoty, jakkolwiek Republika Czeska zwróciła się do niej o to. W związku z tym zdaniem Republiki Czeskiej spełnione zostały przesłanki stwierdzenia bezczynności Komisji.

1 Zobacz wyroki z dnia 25 października 2017 r., Słowacja/Komisja (C-593/15 P i C-594/15 P, EU:C:2017:800) i z dnia 25 października 2017 r., Rumunia/Komisja (C-599/15 P, EU:C:2017:801).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.